För alla körningar som kan vara svåra att hålla ihop skall en Road Captain och en Road Sergeant utses.

Road Captain är den som ansvarar för rutten och är väl införstådd med den. Om kortegen sker utan förplanerad rutt skall Road Captain vara någon med god kännedom om de lokala vägarna. I bägge fallen skall även Road Sergeant ha god kännedom om vägarna.

Road Captain och Road Sergeant är ansvariga för säkerheten under kortegen och deras instruktioner ska åtlydas. Road Captain och Road Sergeant bör kunna kommunicera med varandra via mobiltelefon ifall något oförutsett inträffar.

Road Captain informerar innan körningen alla deltagarna om färdplanen samt om vem som är Road Sergeant.

Road Captain och Road Sergeant bär alltid VRS Kortegeväst under körning.

Road Captain kör först, Road Sergeant kör sist.

När kortegen skall svänga eller om osäkerhet kan uppstå om den fortsatta färdvägen används vägvisare. Vägvisaren stannar på Road Captains signal på lämplig, väl synlig plats i färdvägens riktning.

Den som ligger efter Road Captain är nästa MC som skall agera vägvisare.

När Road Sergeant kommer så återansluter vägvisaren till kortegen direkt framför Road Sergeant.

Kör i en så tät formation, som är säkerthetsmässigt möjligt (typ tresekundersregeln), i ett zig-zag mönster med första MC (Road Captain) i mitten av filen. Andra MC kör till vänster i filen, tredje MC kör till höger i filen osv.

Om vägen smalnar av upphör zig-zag-formationen, alla kör då invid högerkanten. Tänk på säkerhetsavstånden. Zig-zag-formation återupptas när så är möjligt.

Inga omkörningar inom gruppen eller "lek" får ske under kortegekörning. Alla måste hålla sin plats under körning. Körning i bredd är förbjudet!

Hastighetsbegränsningar skall följas, rekommenderad maxhastighet är 80 km/tim. Vid mindre korteger, som är lätta att överblicka för Road Captain, kan man komma överrens om högre maxfart om ALLA deltagarna tycker så. Detta bestäms innan avfärd.

Kör med "ett öga i backspegeln" hela tiden, håll uppsikt lika mycket bakåt som framåt. Om man märker att bakomvarande MC tappar kontakt så saktar man ned för att invänta bakomvarande. Om detta inte hjälper så stannar Road Captain på nästa lämpliga plats. Road Captain och Road Sergeant söker därefter kontakt.

 

Det förutsätts att alla har full tank vid start.

Parkering vid stopp sker samlat, och med snygg uppställning/parkering på led sida vid sida, i formationsordning. Tänk på att snabbt lämna vägbanan för att minska risker med övrig trafik.

Om någon lämnar gruppen vid ett delmål eller en paus skall Road Captain samt Road Sergeant underrättas innan avvikelsen.

Om en MC behöver lämna kortegen under färd bör detta meddelas till Road Captain innan start. När detta sker så behåller alla sin plats i kortegen. Detta för att undvika att spårbyten fortplantar sig genom kortegen under körning, vilket kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Vid stopp/paus kan detta justeras så att man återigen kör varannan vänster, varannan höger.

Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande ska glida förbi och som sist låta Road Sergeant förstå att man lämnar gruppen. Om man planerat att lämna gruppen under färd skall man ligga långt bak för attt minska eventuella PROBLEM.

Om en bil hamnar i kortegen så skall man underlätta så att den kan ta sig ur kortegen.

Vid (tekniska) problem är det Road Sergeant som stannar med den som har problem. Resterande grupp fortsätter med Road Captain som stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från Road Sergeant.

Två olika agerande kan förekomma.

En olycka inträffar och Road Sergeant stannar hos eventullt skadad. Road Sergeant försöker kontakta Road Captain via mobil

Vid tekniskt problem kan Road Sergeant åka till närmaste vägvisare och lämna över VRS kortegeväst till honom för att sedan återvända till MC:n med problem.

Upprepa handsignaler framifrån från Road Captain bakåt i ledet. Om handsignal om bensinbehov kommer bakifrån ska detta upprepas framåt. EN kort signal med tutan kan användas för att påkalla uppmärksamhet från den framför.

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners